Plán udržitelné mobility

Město Jeseník se potýká s dopravními problémy jako kterékoliv jiné město. Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak se projeví nová výstavba? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Či jak být stále městem čistým a zdravým? Na tyto otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě město pracovalo.


"Lidé se v místě zdržují tehdy, pokud je pro ně místo krásné, příjemné a pokud dává smysl v něm pobýt. Dobré město se v mnohém podobá dobrému večírku: hosté zůstávají, protože se baví."
„V 60. letech nikdo nevěřil, že by ve skandinávských zemích mohly být kavárny s obsluhou venku. Dnes se kavárenské židle využívají 10-12 měsíců v roce…“
„Jeden důležitý argument v diskusi o reorganizaci provozu a dopravních principů pro řešení ulic je, že více života se nachází tam, kde se lidé pohybují pomalu. Cílem je tedy vytvářet města, v nichž více lidí láká chůze a jízda na kole, což vnese do ulic více života a větší bohatství zážitků, protože rychlý provoz přejde k pomalejšímu.“
(citace z publikace Města pro lidi, autor Jan Gehl, rok vydání 2010, 2012 české)

 

Výstupy plánu:

 

Plán udržitelné městské mobility města Jeseník je střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i zboží ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Zpracovaný dokument je koncepční studií všech subsystémů dopravy na území města Jeseník s vazbami na blízké okolí. Dokument bude sloužit k naplnění vize města Jeseník, jako dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj jednotlivých módů dopravy města Jeseník v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné.

Hlavním cílem dokumentu je najít taková řešení, která v návrhových obdobích pomohou zmírňovat nežádoucí účinky dopravy, motivovat obyvatele k preferování udržitelných forem dopravy pro své každodenní cesty, vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.

Během procesu tvorby dokumentu proběhla také veřejná projednání, dostupná jsou na YouTube profilu města:

 

Menu